Ervaring

Ervaring (samenvatting):

Vanaf 1996 als GIS-specialist vele projecten uitgevoerd, op het gebied van MER, trajectnota- en effectstudies, milieuberekeningen (lucht/geur/veiligheid), (zoek)locatiestudies, (3D)volumeberekeningen, bodem, ruimtelijke ordening, ontwerp van maatwerk applicaties en applicatiebouw (VBA, .Net/C#, python, modelbuilder en avenue).

 

Selectie van uitgevoerde projecten:

2012-2013 Rijkswaterstaat, modellering aanrijdtijden hulpdiensten.
2011-2013 Gemeente   Zeewolde, opstellen schaderapport rioleringskolken en advisering voor herstelwerkzaamheden.
2012 Rijkswaterstaat, ondersteuning beantwoording beroepen Tracebesluit N33
2012 RoyalHaskoningDHV, GIS analyses t.b.v. het netwerk in Ryad, Saudi Arabia
2012 Rijkswaterstaat, KERNGIS Nat en droog analysen en muteren
2012 Rijkswaterstaat, analyses met KERNGIS database  t.b.v. uitvoeringsbeheer van infrastructuur N18.
2012 Gemeente Utrecht, uitvoeringstraject zwerfafval in Transwijk Noord.
2012 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, aanpassing van de wegenlegger.
2012 Provincie Noord-Holland, analyses KERNGIS database t.b.v. uitvoeringsbeheer van infrastructuur N201.
2012 Volker Wessels Telecom, netwerk berekeningen voor potentiële locaties voor snellaadstations
2012 Gemeente Leusden; GIS ondersteuning t.b.v. de verduurzaming beheer verlichting.
2012 Rijkswaterstaat, analyses KERNGIS database t.b.v. uitvoeringsbeheer van weginfrastructuur Oost Nederland.
2012 Rijkswaterstaat, analyses t.b.v. bebording van snelwegen waar 130 km/uur gereden   mag gaan worden.
2011-2013 Oxperts Antenna Sites, opstellen omgevingsvergunningen en bepaling potentiële locaties voor antennes.
2011-2012 Rijkswaterstaat, Trajectnota/MER rijksweg 15.
2011-2012 Rijkswaterstaat, onderzoek t.b.v. de onderhoudsnoodzaak van alle damwanden in het Amsterdam Rijnkanaal met een omgevingsanalyse.
2011-2012 Rijkswaterstaat, creëren van een objecten areaal in GIS van alle objecten rondom het traject van A6 en A9 (SAA).
2010-2012 Gemeente   Strijen, verplaatsingsonderzoek van een kartbaan.
2011-2012 DHV, in kaart brengen van potentiële sneloplaadlocaties voor elektrische auto’s.
2011 Area Development Twente (ADT), leveren van ondersteuning.
2011 Public Space Management Services (PSMS), gemeentegrenzen optimaliseren voor Google Maps
2011 Rijkswaterstaat, creëren van een objecten areaal in GIS van alle objecten rondom het traject van A1 en A6 (SAA).
2011 DHV, onderzoek naar potentiële locaties van batterijverwisselstations voor elektrische auto’s.
2011 NS Poort, omgevingsanalyse t.b.v. (milieu)hinder voor een stationslocatie.
2011 Rijkswaterstaat, validatieberekeningen bodemdiepte gegevens in de waal ten behoeve van verlaging van kribben.
2011 Nationale   Databank Wegverkeersgegevens, inventarisatie locaties van meetpunten van alle wegen in Nederland.
2010 Gemeente Enschede, ontwikkeling van de stedenbouwkundige schets voor De Leuriks-Oost.
2010 Dienst Landelijk Gebied, ontwikkeling van eenvoudig BodemInformatiesysteem.
2010 Gemeente Austerlitz, inzet van het BodemInformatiesysteem.
2010 Gemeente Tilburg, inzet van het BodemInformatiesysteem.
2010 Rijkswaterstaat, de verstoring van broedvogels in beeld brengen en compensatieplan ontwikkeld.
2009 Rijkswaterstaat, een actorenanalyse uitgevoerd t.b.v. de voorbereidingen van zowel het peilbesluit 2012 als 2015.
2009 Dubai, opsporen van holtes in de grond t.b.v. aanleg vliegveld.
2009 Gemeente Eibergen, de drukrioleringen met daarbij de informatie van pompunits in beeld brengen met als doel reactietijd bij calamiteiten sterk te verkorten.
2009 Rijkswaterstaat, in beeld brengen van de bodemopbouw en -kwaliteit van de Bovenrijn.
2009 Rijkswaterstaat, in beeld brengen van de bodemopbouw en -kwaliteit (3D) van de IJssel
2009 Gemeente Enschede, opstellen van een 3D grondbalans voor Eschmarkerveld.
2009 Gemeente Coevorden, inzetten van het BodemInformatieSysteem.
2009 Rijkswaterstaat, coaching GIS-specialisten bij het ontwerp Tracébesluit A2 en A58, aansturing GIS-specialisten
2009 Gemeente Zeist, inzetten van het BodemInformatieSysteem
2009 Gemeente Utrecht,  inzetten van het BodemInformatieSysteem.
2009 Gemeente Den Haag, coachen GIS-specialisten bij het MER Binckhorst.
2008 Boekarest, in beeld brengen van gereden GPS tracks.
2008 Gemeente Son en Breugel, ontwikkeling van een functioneel en technisch ontwerp van het Kaveluitgifte Informatie Systeem (KUIS).
2008 Rijkswaterstaat, MER en Ontwerp Trace Besluit A2 en A58.
2007 Gemeente Almere, ontwikkeling functioneel ontwerp gemaakt voor een Kavel Uitgifte Informatie  Systeem (KUIS).
2007 Gemeente Enschede, ontwikkeling van een 3D grondstromenmodel in ArcGIS.
2007 Dienst Landelijk Gebied, grondverzetscalculaties t.b.v. de herontwikkeling uiterwaarden.
2007 Gemeente Zelhem, grondverzetscalculatie voor het stedenbouwkundig plan ’t Soerlant.
2007 Gemeente Raalte, bepaling afstromingsrichtingen.
2006 Gemeente Bergen Op Zoom, grondverzetscalculatie voor de ontwikkeling van de Augustapolder.
2006 Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV (OWM), grondverzetscalculatie t.b.v. de aanleg van het bedrijventerrein Hattemerbroek.
2006 Gemeenten Hengelo en Borne, grondverzetscalculatie t.b.v. het stedenbouwkundig plan ‘bedrijventerrein Buren-De Veldkamp’
2005 Gemeente Borne, grondverzetscalculatie t.b.v. een stedenbouwkundig plan
2005 Provincie Gelderland, inventarisatie oevers van de vaarwegen en koppeling van alle relevante informatie.
2005 Antwerpenshavenbedrijf, ontwikkeling van een applicatie, waarmee de milieuruimte voor bedrijven wordt weergegeven.
2005 Gemeente Enter, onderzoek naar bergingsruimte voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.
2004 Provincie Overijssel, inzetten van het BodemInformatieSysteem t.b.v. een   monitoringsonderzoek van 180 NAVOS locaties.
2004 DLG-Overijssel en provincie Overijssel, opstellen van een integraal voorontwerp inrichtingsplan en saneringsplan inclusief een kostenraming.
2004 Dienst Landelijk Gebied, in beeld brengen van bodemkwaliteit m.b.v. 3D GIS en grondverzetcalculatie.
2003 Provincie Friesland, inzetten van het BodemInformatiesysteem t.b.v. een inventarisatie van (potentieel) verdachte bodemlocaties.
2003 Gemeente Enschede, ontwikkeling van een kaveluitgifte applicatie (KUIS) in de wijk Roombeek.
2003 Gemeente Enschede, ontwikkeling van een applicatie voor het slopen en opruimen rampterrein (wijk Roombeek).
2003 Projectbureau Blauwe Stad, inzetten applicatie voor het genereren van bodemlagen met een willekeurige dikte, met geotechnsiche en chemische kwaliteit t.b.v. grondverzetcalculatie.
2003 SBNS,   inzetten van het BodemInformatiesysteem ter bepaling van ontgravinghoeveelheden
2002 Waterschap Vallei en Eem, ontwikkeling van een kwaliteitscontroletool van dijklichamen.
2002 Provincie Utrecht, opzetten database voor een risico-inventarisatie in Utrecht.
2002 Provincie Friesland, inzetten van het BodemInformatiesysteem voor nader onderzoek Aldlan-oost.
2002 Provincie Gelderland, coachen GIS-specialisten bij Poorten van de Veluwe.
2002 Provincie Utrecht, coachen GIS-specialisten bij robuuste verbindingszone Veluwe-Utrechtse Heuvelrug.
2002 Gemeente Leiden, het BodemInformatieSyssteem ingezet bij een saneringsonderzoek van Gasfabriek- en slachthuisterrein.
2002 Provincie Overijssel, robuuste ecologische verbingingszones.
2002 Gemeente Berkel-Pijnackert, ontwikkeling 3DGIS-module voor de MER Groenzone Berkel-Pijnacker.
2002 Gemeente Deventer, opzetten van een digitaal milieubeleidsplan.
2002 WCT, MER Zandwinnig; coachen van GIS-specialisten.
2001 Rijkswaterstaat, herinrichting Rosandepolder. ontwikkeling applicatie voor het genereren van   bodemlagen met een willekeurige dikte, met geotechnsiche en chemische kwaliteit t.b.v. grondverzetcalculatie. En verdere doorontwikkeling van het BodemInformatiesysteem.
2001 Philips Eindhoven, inzet BodemInformatieSysteem.
2001 VROM, integrale en strategische effectrapportage Deltametropool.
2000 Rijkswaterstaat, Trajectnota/MER A12 Veenendaal-Ede en de Trajectnota/MER A12 Ede – Duitse   Grens.
2000 Schiphol, MER studie voor Schiphol.
2000 Voetbalclub AZ, MER studie voor het nieuwe voetbalstation.
2000 Defensie, inzet Bodeminformatiesysteem.
1999 Gemeente Almelo, inzet BodemInformatieSysteem.
1998 Spoorhaven Den Helder, ontwikkeling inleesmodule voor het BodemInformatieSysteem voor LAWABO gegevens.
1998 Rijkswaterstaat, projectstudie voor de structurele aanpak van de zoute baggerspecieproblematiek in   Noord-Holland.
1998 Rijkswaterstaat, Trajectstudie N9, Koedijk – De Stolpen. Informatie verzameld, beheerd,   analyses uitgevoerd en kaarten gemaakt.
1998 Rijkswaterstaat, Trajectnota CRAAG Corridors.
1998 Rijkswaterstaat, ontwerp Tracé Besluit A2 Vianen – ‘s-Hertogenbosch.
1997-1998 Projectbureau   HSL, begeleiding bestemmingsplannen Rijksweg 11 van Gemeente Alphen aan den Rijn en Bodegraven begeleid.
1997 Rockwool, ontwikkeling van een BodemInformatieSysteem