Voorwaarden

Algemene voorwaarden GEOK GIS-services te Amersfoort

Artikel 1           Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen een opdrachtgever en GEOK GIS-services, statutair gevestigd in Amersfoort, hierna te noemen GEOK.

b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met het GEOK, voor de uitvoering waarvan door het GEOK derden dienen te worden betrokken.

c. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als en voor zover zij schriftelijk tussen het GEOK en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

d. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

e. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2           Offertes en aanbiedingen

a. De overeenkomst tussen het GEOK en de opdrachtgever komt tot stand wanneer het GEOK en de opdrachtgever een opdrachtbevestiging of offerte ondertekenen; ofwel wanneer het GEOK een schriftelijke bevestiging of e-mail stuurt aan de opdrachtgever van een telefonische of mondelinge opdracht.

b. Alleen het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, aanbieding, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht het GEOK niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

c. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is het GEOK daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij het GEOK anders aangeeft.

Artikel 3           Omschrijving werkzaamheden, contractsduur/levertijd en resultaat

a. De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de in de offerte of in de opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden en alle wijzigingen en/of aanvullingen die naderhand in overleg zijn aangebracht.

b. De opdracht zal door het GEOK worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn, behoudens omstandigheden die aan het GEOK redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn dient de opdrachtgever het GEOK derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Het GEOK dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

c. Het GEOK zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle inlichtingen geven.

d. Het GEOK zal de overeenkomst naar beste inzicht, ervaring en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

e. Het GEOK heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4           Overmacht

a. Het GEOK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien nakoming van een overeenkomst wordt belemmerd door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken (overmacht zoals ziekte, familieomstandigheden,technische oorzaken, weersomstandigheden, vervoer, et cetera of een gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld), of zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van het GEOK kan worden gevergd.

b. het GEOK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat het GEOK haar verbintenis had moeten nakomen.

c. Indien de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst overgaat, dan heeft het GEOK recht op vergoeding van reeds geleverde diensten en eventuele andere schades.

d. Indien het GEOK tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

e. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, dan is het GEOK gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

f. Voorzoveel het GEOK ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is het GEOK gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5           Prijzen

a. Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt een prijs afgesproken, die in de schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd.

b. De overeenkomst vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen. Reiskosten zijn in de prijs niet inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk wel wordt overeengekomen.

c. De tarieven genoemd in de overeenkomst zijn exclusief bijkomende kosten, waar onder bijvoorbeeld wordt verstaan: lichtdrukkosten, reprokosten, inbindkosten, branden CD’s, presentatiekosten, reiskosten en dergelijke. Deze zullen separaat gespecificeerd worden doorbelast. Tenzij dit uitdrukkelijk wel wordt overeengekomen.

c. Aanbiedingen, offertes en tarieven zijn tot 2 maanden geldig na dato van de offerte tenzij in de offerte anders staat aangegeven.

Artikel 6           Betalingen

a. Het GEOK is gerechtigd periodiek te factureren, tenzij in de offerte anders is vermeld: 

b. Tenzij in onze factuur c.q. de offerte anders is vermeld dienen onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

c. Mogelijke betwisting van de factuur kan alleen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt worden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn beschouwen wij de factuur als onbetwist.

e. Bij niet, of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 4% verschuldigd per maand, vanaf 1 maand na de factuurdatum.

f. Als de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft het GEOK het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst haar werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door het GEOK geleden c.q. te lijden schade, met een minimum van 25% van de overeengekomen prijs.

g. De opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan het GEOK verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 321 t/m 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

h. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7           Eigendomsvoorbehoud

a. Het door het GEOK in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van het GEOK totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met het GEOK gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

b. Het door het GEOK geleverde, dat ingevolge lid a. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

c. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van het GEOK veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om het GEOK daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 8           Auteursrecht

a. Alle door het GEOK ontwikkelde of opgestelde rapporten, adviezen, ontwerpen, ideeën, methodieken, software of andere producten vallen onder het auteursrecht. Dat houdt in dat niemand deze zonder onze schriftelijke toestemming mag gebruiken, verspreiden of kopiëren.

b. Alle door het GEOK opgestelde rapporten en adviezen mogen door de opdrachtgever openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd voor de uitvoering van wettelijke bestuursrechtelijke procedures onder vermelding van de auteur, echter onder de voorwaarde dat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens het GEOK heeft voldaan.

c. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.

Artikel 9           Aansprakelijkheid

a. Indien het GEOK aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling geregeld is.

b. Elke aansprakelijkheid van het GEOK is uitgesloten, indien schade van welke aard ook, ontstaan doordat het GEOK is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

c. Het GEOK staat er voor in dat door haar verrichte werkzaamheden met de benodigde deskundigheid wordt verricht. Voor zover achteraf mocht komen vast te staan dat de opdrachtgever aantoonbare schade lijdt ten gevolge van grove fouten in de door het GEOK geleverde adviezen, gegevens, rapporten, ontwerpen, software of andere producten beperkt de aansprakelijkheid zich tot de hoogte van het bedrag waarvoor het GEOK de overeenkomst heeft aanvaard, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d. De aansprakelijkheid van het GEOK is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

e. Het GEOK is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

f. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het GEOK aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan het GEOK toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Het GEOK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

h. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het GEOK.

i. Indien binnen 1 maand na oplevering van de resultaten van de overeenkomst geen schriftelijke reclamaties bij het GEOK binnenkomen over de inhoud van geleverde adviezen, gegevens, rapporten, ontwerpen, software of andere producten gaat het GEOK ervan uit dat de opdrachtgever akkoord is met de inhoud.

j. Het GEOK is nimmer aansprakelijk voor schade die derden lijden in welke vorm dan ook, ten gevolge van het gebruik door de opdrachtgever van door het GEOK geleverde adviezen, gegevens, rapporten, ontwerpen, software of andere producten. Zodra de opdrachtgevergebruik maakt van door het GEOK geleverde adviezen, gegevens, rapporten, ontwerpen, software of andere producten neemt zij de aansprakelijkheid jegens derden over.

Artikel 10          Intellectuele eigendom

a. Het GEOK behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het GEOK heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11          Toepasselijk recht en geschillen

a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het GEOK partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

b. De rechter in de vestigingsplaats van het GEOK is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft het GEOK het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

c. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Amersfoort, 1 mei 2011, versie 01